All in power

Platform voor duurzame energie

Postcoderoosregeling vanaf 2021

Inhoudsopgave

Het is nog niet duidelijk hoe de opvolger van de bestaande postcoderoosregeling er uit gaat zien. Er zijn twee opties voor een nieuwe regeling. Beide opties zouden in 2021 van start gaan als er geen vertraging optreed bij de invoering van de regelgeving.

Twee passages uit de kamerbrief van Minister Wiebes bieden aanknopingspunten:

“Het blijft van belang om de Postcoderoosregeling zodanig in te richten dat voorkomen wordt dat huishoudens met zonnepanelen op hun eigen dak uitwijken naar de Postcoderoosregeling, nu de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd. Zo wordt oneigenlijk gebruik van de Postcoderoosregeling voorkomen.”

“Doel is om alle benodigde beleidswijzigingen voor energiecoöperaties uiterlijk in 2021 van start te laten gaan. Tot die tijd blijft de Postcoderoosregeling bestaan zodat projecten die nu in voorbereiding zijn nog gebruik kunnen maken van deze regeling en energiecoöperaties zich kunnen voorbereiden op eventuele wijzigingen.”

De opties zijn globaal als volgt:

 1. Of een eenvoudige subsidieregeling (zoals SDE+ of invoed-subsidie).
  De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWp. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of, bij een regeling op basis van kWp, wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaar.
 2. Of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen

De belangenverenigingen Hieropgewekt en Energiesamen sturen aan op een eenvoudige subsidieregeling met de volgende kenmerken:

 • Subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
 • Voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
 • Subsidie uit te keren aan coöperatie of VVE (dus niet aan de afnemers van de energie)
 • Subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar
 • Afhandeling van subsidie aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag)
 • Uitvoering/beheer door RVO

Energie Samen zet zicht in om de regeling dezelfde rentabiliteit te laten behalen als salderen op eigen dak (ongeveer zeven jaar terugverdientijd). In de kamerbrief van Wiebes (d.d. 25 april 2019) wordt aangegeven dat de regeling niet beter mag presteren dan de saldeerregeling (in huidige staat en in afbouw) en dat een terugverdientijd van langer dan 9 jaar onacceptabel is voor de meeste doelgroepen.

Met deze randvoorwaarden kunnen we een aantal opties schetsen.

Opties voor nieuwe regeling

Gelijke regeling, opbrengst direct naar collectief

In dit scenario wordt het belastingvoordeel niet op de factuur van de afnemer verrekend maar op komt direct terecht bij het collectief dat de energie heeft opgewekt. Dit heeft als groot voordeel dat er geen afstemming nodig is met de leverancier(s) van de leden. Dit scheelt alle betrokken partijen een hoop werk en dus administratiekosten.

Regeling voor collectieven volgens SDE+

In dit scenario krijgen collectieven regionaal het voordeel om de onrendabele top te laten aanvullen met een subsidie zoals die bij SDE+ wordt toegepast. Je doet een aanvraag met de kostprijs van je duurzame energieproductie, het verschil met de energiehandelskosten op de groothandelsmarkt wordt aangevuld door subsidie.

Invoedsubsidie voor collectieven

Eén van opties om salderen te vervangen is een invoedsubsidie. In dit scenario krijg je een vaste prijs per kWh, in tegenstelling tot de variërende aanvulling van een op SDE+ gelijkende variant. Op basis van de onrendabele top van je systeem wordt een vaste invoedsubsidietarief per kWh vastgesteld. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een gemiddelde installatie. Dit model wordt in Duitsland gebruikt.

Tarief

De grote onbekende in deze opties is natuurlijk de hoogte van de subsidie. Als we kijken hoeveel subsidie er nodig is om de case in precies 9 jaar terug te verdienen zien we dat er nog 8,7 eurocent per kWh nodig is. Dit is een 1,07 eurocent per kWh lager de huidige maatregel aan voordeel oplevert. Maar, afhankelijk van de gekozen oplossing is dit wel minder gevoelig voor de continue wijzigende energiebelasting tarieven.

Dit is gebaseerd op:

 • Een investering van 0,80 euro per Wp in de opwekinstallatie
 • 15% overhead van engineering, aansluiting en dergelijke
 • In de operatie wordt 2,87% van de investering gerekend als onderhoud, netbeheer en dergelijke kosten.

Controleer het zelf

De bepaling van het benodigde subsidietarief is gebaseerd op de voorbeeldcase van Hieropgewekt waarin de business case van een 70 kWp zonnestroom systeem wordt uitgewerkt: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/voorbeeld-businesscase-postcoderoos. Het model waarmee het tarief is berekend kan je download in Excel formaat.

Meer informatie over de postcoderoosregeling

Voor meer informatie over de postcoderoosregeling check deze artikelen of de links in het hulpcentrum.