Aansluiten transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

de kleinverbruiker

en

de regionale netbeheerder
op wiens net de klein
verbruiker is aangesloten

Uitgangspunten voor deze overeenkomst:

 • in iedere regio in Nederland is een netbeheerder voor het elektriciteitsnet en een netbeheerder voor het gastransportnet aangewezen. Welke netbeheerder dat is volgt uit de zogenaamde gebiedsindelingscode op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Deze gebiedsindelingscode is door de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) vastgesteld;
 • de Minister van Economische Zaken heeft ingestemd met de aangewezen netbeheerders;
 • om elektriciteit en/of gas geleverd te kunnen krijgen, heeft de kleinverbruiker een aansluiting nodig op het elektriciteitsnet en/of het gastransportnet van de netbeheerder;
 • de kleinverbruiker sluit daarvoor een aansluiten transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas met de netbeheerder;
 • deze overeenkomst regelt de dienstverlening voor het in stand houden van de bestaande aansluiting(en) en het transporteren van elektriciteit en/of gas;
 • de ACM stelt jaarlijks maximumtarieven voor de belangrijkste diensten van de netbeheerders vast;
 • de kleinverbruiker brengt voor een reeds bestaande aansluiting een overeenkomst tot stand door zich via zijn leverancier als afnemer te melden bij de netbeheerder.

De inhoud van de afspraken tussen kleinverbruiker en netbeheerder:

 1. De netbeheerder houdt de aansluiting(en) in stand, waar de kleinverbruiker gebruik van maakt.
 2. De netbeheerder zorgt voor het transport van elektriciteit en/of gas naar en van de installatie van de kleinverbruiker. De kleinverbruiker zorgt ervoor dat hij steeds recht heeft op levering door een leverancier.Per allocatiepunt (zie 6.) moet een leverancier gecontracteerd worden.
 3. De netbeheerder zorgt voor de aanwezigheid van de vereiste meetinrichting(en). De kleinverbruiker stelt de netbeheerder daartoe in staat.
 4. Voor de dienstverlening door de netbeheerder is de kleinverbruiker de tarieven verschuldigd zoals opgenomen in het Tarievenblad van de netbeheerder (zie website van de netbeheerder). De periodiek aan de netbeheerder verschuldigde bedragen voor aansluiting, transport en meetinrichting worden door de leverancier gefactureerd.
 5. Op de aansluiten transportovereenkomst zijn van toepassing de actuele “Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers” (zie bijlage). Deze zijn ook te downloaden vanaf de website van de netbeheerder. Alle netbeheerders in Nederland passen dezelfde Algemene Voorwaarden toe.
 6. De aansluiten transportovereenkomst is van toepassing op alle allocatiepunten die aan de elektriciteitsaansluiting zijn toegekend ook op degene die eventueel door een derde worden gebruikt. Indien de kleinverbruiker een allocatiepunt door een derde laat gebruiken, dan dient de kleinverbruiker de netbeheerder te vrijwaren voor claims van deze derde en zelf ten minste zodanige afspraken met deze derde te maken dat de kleinverbruiker zijn verplichtingen uit de aansluiten transportovereenkomst kan nakomen. Leidt de derde schade door onderbreking van het transport van elektriciteit, dan kan de kleinverbruiker de netbeheerder daarvoor aansprakelijk stellen en zal de netbeheerder de schade van de derde aanmerken en afhandelen als schade van de kleinverbruiker.
 7. De verplichtingen uit de aansluiten transportovereenkomst gaan in op de datum waarop de kleinverbruiker als afnemer in het aansluitingenregister van de netbeheerder is opgenomen. De kleinverbruiker kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen en beëindigen. In de Algemene Voorwaarden staat hoe kan worden opgezegd.
 8. Heeft de kleinverbruiker een klacht over de uitvoering van deze overeenkomst, dan kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Energie (www.degeschillencommissie.nl) of tot de bevoegde rechter in Nederland. Deze klacht moet wel eerst aan de netbeheerder zijn voorgelegd in een poging de klacht onderling op te lossen.
 9. Dit document geldt als bevestiging van een aansluiten transportovereenkomst die tot stand is gekomen door middel van de aanmelding via een leverancier. Indien de kleinverbruiker het niet eens is met deze afspraken, dan dient hij dit binnen 14 dagen nadat hij hiervan kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk aan de netbeheerder te laten weten. In het laatste geval mag de netbeheerder de dienstverlening onmiddellijk opschorten en/of staken.Dat betekent dat er geen elektriciteit en/of gas kan worden verbruikt uit of ingevoed op het net.

Toelichting bij definities:

Ingeval van elektriciteit wordt onder een kleinverbruiker verstaan “een afnemer met een aansluiting met een doorlaatwaarde van niet meer dan 3×80 Ampère, niet zijnde een aansluiting als bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3 van de Elektriciteitswet 1998” en ingeval van gas wordt onder een kleinverbruiker verstaaneen afnemer met een aansluiting met een totale maximale capaciteit van niet meer dan 40 m3(n) per uur”.

Zijn er in de meterkast meerdere elektriciteitsmeters van de netbeheerder aanwezig, dan duidt dit erop dat de elektriciteitsaansluiting wellicht meerdere allocatiepunten heeft. Raadpleeg voor meer informatie over allocatiepunten de website van de netbeheerder en informeer bij uw elektriciteitsleverancier.