Modelcontractvoorwaarden

Contractvoorwaarden bij het All in power modelcontract

Datum: 22 mei 2020

Energielevering

Met het All in power Modelcontract sluit u een contract voor onbepaalde tijd voor de levering van elektriciteit. Het All in power Modelcontract geldt voor kleinverbruik elektriciteitsaansluitingen tot een maximale doorlaatwaarde van 3×80 Ampère.

Tarieven en betaling

Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar

 • De tarieven voor de levering van elektriciteit (tarieven per kWh) behorende bij het Modelcontract worden door marktontwikkelingen beïnvloedt.
 • All in power kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. Redenen hiervoor zijn overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product en wijzigingen in organisatiestructuur.
 • Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan All in power de leveringstarieven ook op andere momenten aanpassen.

Aankondiging wijzigingen variabele leveringskosten

 • Bij wijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt u tijdig, minimaal 30 dagen voor de wijziging, persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe leveringskosten.
 • Ook bij onvoorziene tussentijdse wijzigingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel 2.1 van deze Modelcontractvoorwaarden informeert All in power u hierover persoonlijk en tijdig, minimaal 30 dagen voor de tariefwijziging.
 • De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website nl/hulpcentrum/modelcontract.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie vindt u in de Algemene Voorwaarden van All in power. Deze voorwaarden maken deel uit van het modelcontract.

U kunt kiezen voor betaling via automatische incasso of zelf betalen via factuur. Deze laatste optie kost 2 euro per maand aan administratiekosten. Betaling per automatische incasso is gratis.

Waarborgsommen/financiële garanties

All in power spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met u af, nadat wij u voor het sluiten van de overeenkomst hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben geïnformeerd. In dat geval vindt u deze afspraak ook in de bevestigingsbrief.

Looptijd en opzegging

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Start levering

De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. Het moment waarop de levering start wordt met u overeengekomen. In de bevestigingsbrief wordt de overeengekomen startdatum bevestigd. 

Bedenktijd

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van uw bevestigingsbrief.

Om van de bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om uw mededeling betreffende uw annulering te verzenden voordat de bedenktermijn eindigt. Hiervoor is het nodig dat u per post of e-mail ons uw mededeling kenbaar maakt onder vermelding van uw naam en adres. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde “modelformulier voor ontbinding/herroeping”, maar bent hiertoe niet verplicht.

Opzegging doorgeven per briefpost (zorg voor een voldoende gefrankeerde envelop):

All in power BV
T.a.v. Klantenservice
Orpheusstraat 8
6846 XC  Arnhem

Opzegging doorgeven per e-mail:

            klantenservice@allinpower.nl

Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn

Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst te annuleren nadat de levering is begonnen bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op voorwaarde dat u

 • uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te beginnen; en
 • bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik te maken van uw recht op bedenktijd.

Beëindiging contract

 • Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij All in power of via uw nieuwe leverancier. Opzegging is kosteloos.
 • De opzegtermijn bedraagt 30 dagen.
 • Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit op de volgende manieren doorgeven

Opzegging doorgeven per briefpost (zorg voor een voldoende gefrankeerde envelop):

All in power BV
T.a.v. Klantenservice
Orpheusstraat 8
6846 XC  Arnhem

Contract beëindiging per telefoon:

            Bel de klantenservice op 026 – 2022 136

Contractbeëindiging per e-mail:

klantenservice@allinpower.nl

U mag hiervoor het standaard opzegformulier, zie bijlage C, gebruiken.

Privacy

All in power verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Jouw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van je aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. Wij gebruiken je gegevens ook voor e-mailberichten ter promotie van producten of diensten van All in power. Dit doen wij alleen als je ons bij jouw expliciet toestemming hebt gegeven om informatie over producten en diensten van All in power te ontvangen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden of e-mailberichten versturen namens derden.

Bij ieder bericht dat je van ons ontvangt zit een mogelijkheid om je af te melden. Dit kan via een afmeldlink in de mail of een verwijzing in het bericht naar een locatie op website allinpower.nl waar je jezelf kan afmelden. Als je bent afgemeld zullen wij jou niet meer benaderen met commerciële e-mailberichten.

Voorwaarden

Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze Modelcontractvoorwaarden en onze Kwaliteitscriteria. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden.